Monday, February 18, 2008

latihan kerjaya Dalam Pendidikan Khas

KAJIAN PERBANDINGAN PELUANG DAN LATIHAN KERJAYA DI ANTARA
NEGARA MALAYSIA DAN AMERIKA SYARIKAT

1. PENDAHULUAN

Setiap negara yang wujud di dunia ini akan mengalami proses normal iaitu pertumbuhan yang pesat dari segi kadar pertambahan bilangan penduduknya dari semasa ke semasa. Sejajar dengan peningkatan populasi penduduk sesebuah negara, maka ia juga secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah golongan berkeperluan khas bagi sesebuah negara.

Berikutan pertambahan bilangan manusia di muka bumi ini, maka masalah pengangguran dan peluang pekerjaan akan menjadi lebih terhad, di sebabkan persaingan ini,
maka tidak hairanlah pihak berkuasa sesebuah negara berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menangani masalah tersebut dengan menyediakan latihan kerjaya dan bengkel-bengkel kemahiran sebagai persediaan asas sebelum seseorang terlibat ke alam perkerjaan seluruhnya sama ada bagi manusia normal mahupun orang kurang upaya (OKU)

Berdasarkan pendapat daripada kajian Klien dan Wiener (dalam Weinrach 1979) Super (dalam Brown & Brooks 1984), menunjukkan keselarasan kerjaya adalah suatu aspek penting dalam menentukan kepuasan, kebolehan pencapaian dan stabiliti.

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, OKU bermakna : Individu yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh keperluan biasa bagi dirinya sendiri dan gagal untuk hidup bermasyarakat disebabkan kecacatan dari segi fizikal atau mental semenjak kelahiran ataupun kemudiannya.

Tujuan istilah OKU ini diketengahkan adalah bagi mengelakkan sebutan orang cacat yang bermaksud melabelkan orang itu cacat daripada semua aspek (tanpa dikategorikan) (Hashim Omar 1991, Unit Pendidikan Khas, KPM).


2. GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)

Orang kurang upaya (OKU) atau golongan berkeperluan khas mengikut takrifan yang dipetik dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2003) ialah seseorang yang tidak berupaya sendiri bagi memperoleh sepenuhnya atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan kekurangan sama ada dari segi fizikal atau mental yang dialami sejak lahir atau selepas lahir.


Mengikut Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKM), terdapat lima kategori golongan orang kurang upaya yang telah didaftarkan di bawah JKM iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya akal, kurang upaya anggota dan masalah pembelajaran.

3. KHIDMAT LATIHAN DAN BIMBINGAN KERJAYA

JKM menyediakan perkhidmatan untuk membimbing dan membantu OKU supaya mampu berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang turut serta menyumbangkan tenaga kepada pembangunan negara. Usaha pengesanan awal disediakan bagi mereka untuk menerima rawatan, pemulihan, pendidikan dan latihan agar mereka dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat 2004). JKM juga menyediakan pelbagai pusat latihan dan kemahiran agar golongan ini benar-banar bersedia untuk menempuh alam pekerjaan. Antara program-program yang disediakan untuk mereka termasuklah Program Latihan dalam Kemahiran Vokasional dan Teknikal, kemahiran berkaitan dalam bidang keusahawanan juga didedahkan bagi tujuan memudahkan OKU mendapat pekerjaan di sektor perkilangan, sektor swasta, kerajaan, bengkel terlindung atau bekerja sendiri. Selain itu, peraturan dan akta juga telah disediakan oleh kerajaan yang bertujuan untuk melindungi mereka.

3.1 PERATURAN DAN AKTA
3.1.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/1988 yang telah dikeluarkan di mana kouta 1% peluang pekerjaan di sektor awam dan sektor swasta bagi OKU. Insentif serta penghargaan kepada majikan yang menggaji tidak kurang daripada 5 peratus pekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan, serta insentif khas bagi majikan yang menggaji lebih daripada 10 peratus pekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan. Insentif cukai bagi majikan yang membeli alat kelengkapan bagi pekerja OKU mereka atau untuk membuat pengubahsuaian pada tempat kerja bagi mereka. Pihak berkuasa berkenaan akan menggubal skim berikut bagi menggalakkan keusahawanan dan pekerjaan sendiri di kalangan OKU seperti bantuan kewangan bagi perniagaan kecil, pinjaman bagi modal, tapak perniagaan yang sesuai, kontrak serta hak pengeluaran yang dikhaskan dan agensi yang khas untuk memasarkan hasil keluaran mereka.

3.1.2 Polisi Kebajikan Kebangsaan 1990 telah mewujudkan Kod Amalan Penggajian OKU di sektor swasta yang merupakan garis panduan kepada agensi kerajaan, majikan, pertubuhan majikan, pekerja, kesatuan sekerja dan pertubuhan OKU serta individu OKU itu sendiri untuk pendaftaran dan penempatan kerja OKU bekerja di sektor swasta.

3.1.3 Potongan cukai berganda 1981 dan Peraturan cukai pendapatan 1992 kepada majikan mengambil OKU untuk bekerja. Kerajaan pula menambahkan bagi pelepasan pengecualian cukai bagi ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya di bawah umur 18 tahun. Kerajaan juga memberi ribet cukai kepada pembayar cukai bagi membeli alat-alat khas bagi kegunaan sendiri atau kegunaan anak dan ibu bapa yang kurang upaya. Kerajaan juga telah meluluskan pelepasan tambahan sebanyak RM5,000 diberi kepada pembayar cukai yang kurang upaya dan sebanyak RM2,500 lagi kepada pasangan yang kurang upaya mulai tahun 1995.


Di bawah Akta pengangkutan jalan raya, Jabatan sentiasa menggalakkan syarikat-syarikat pengangkutan supaya memberi tambang konsesi kepada OKU. Antaranya Sistem Penerbangan Malaysia memberi tambang murah iaitu potongan sehingga 50% bagi penerbangan dalam negeri, Keretapi Tanah Melayu memberi tambang konsesi sehingga 50% bagi semua perjalanan bagi semua kelas, Syarikat bas TRANSNASIONAL memberi konsesi 50% daripada harga tambang dan PUTRA-LRT juga telah memberi konsesi kepada OKU.

3.1.4 “Kod Amalan Akses Bagi OKU Ke Bangunan Awam” yang mana telah menghasilkan pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 berkaitan dengan kehendak-kehendak bangunan untuk OKU di mana bangunan baru diwajibkan mempunyai laluan yang bersesuaian dengan kerusi roda, lif khas dengan reka bentuk yang sesuai, tempat letak kereta, tandas khas dan sebagainya untuk memastikan OKU ada akses tanpa halangan dalam menggunakan kemudahan-kemudahan awam.

3.1.5 Skim Elaun OKU ini bertujuan menggalakkan mereka terus bekerja dan berdikari sebagai ahli masyarakat yang produktif dan berguna tanpa bergantung kepada ahli keluarga atau orang lain, sebagai penyenggaraan pendapatan (income mantainance) untuk memenuhi keperluan asas kehidupan, sebagai insentif atau perangsang bagi menggalakkan OKU minat bekerja dan berdikari dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Berkuatkuasa Januari 2004, Kadar elaun RM300 seorang sebulan bagi pendapatan bawah RM700.

3.1.6 Melalui kemudahan Geran Pelancaran, JKM juga membantu OKU yang ada kemahiran dan pengetahuan tetapi tidak mempunyai modal untuk menjalankan perniagaan kecil dengan menyediakan peruntukan geran pelancaran berkadar maksimum RM2,700. Skim ini bertujuan menggalakkan penerima bantuan supaya
tidak bergantung kepada bantuan bulanan lagi dan menggalakkan golongan miskin atau termiskin supaya bermuafakat, bekerjasama bagi faedah mereka di bidang ekonomi supaya taraf hidup golongan itu dapat ditingkatkan.

3.1.7 Waktu bekerja bagi pegawai perkhidmatan awam yang mempunyai anak-anak kurang upaya dibenarkan menggunakan waktu bekerja biasa untuk menguruskan kebajikan dan keperluan anak mereka dengan syarat masa yang digunakan itu digantikan bagi tujuan menyelesaikan tugas hakikinya supaya perkhidmatan kerajaan tidak terjejas.

3.1.8 Kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam menyediakan pencen terbitan kepada anak / tanggungan OKU bagi penjawat awam yang meninggal dunia.

3.1.9 Kaunseling kerjaya adalah satu bidang kaunseling yang khusus bagi membantu individu yang menghadapi masalah dalam pemilihan kerjaya. Selain itu, kaunseling kerjaya sebagai proses yang mudah dalam membantu individu membuat keputusan yang tepat berkaitan kerjaya yang dipilih oleh mereka. Model analisis pekerjaan ini adalah satu model baru yang diubahsuai daripada model yang diperkenalkan oleh Frank Parsons.

4. LATIHAN KEMAHIRAN DAN PELUANG KERJAYA

4.1 JKM membantu mendapatkan kerja di sektor perkhidmatan kerajaan atau swasta, latihan dan kemudahan tertentu disediakan melalui kerjasama agensi kerajaan, swasta dan badan berkanun di bengkel-bengkel terlindung yang menyediakan peluang pekerjaan seperti Bengkel Daya Klang, Bengkel Daya Sg. Petani, Bengkel Tendong, Bengkel Seri Sembilan, Bengkel Ipoh, Bengkel Alor Setar, Bengkel Bayam atau di 13 buah bengkel terlindung yang diuruskan oleh pertubuhan sukarela. Di antara pekerjaan yang dijalankan OKU ialah melipat sampul surat, menjahit beg seminar dan


percetakan. Dalam bidang percetakan bengkel terlindung menyediakan latihan kepada OKU yang mempunyai minat dalam bidang keusahawanan.

4.2 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memperkenalkan Program Sekolah ke Kerjaya (SKK) dalam beberapa mata pelajaran tertentu bagi membolehkan pelajar mengenali dunia pekerjaan dan mengetahui peluang-peluang pekerjaan yang bersesuaian bagi diisi oleh mereka. KPM juga berusaha memperluaskan bidang kurikulum bagi pelajar kurang upaya penglihatan supaya dapat dijadikan pengetahuan asas dalam kerjaya mereka melalui pengenalan mata pelajaran yang bercorak kemahiran hidup dan matapelajaran teknik dan vokasional. Dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, KPM membuka peluang kepada golongan OKU (penglihatan) dan OKU (pendengaran) bagi mengisi jawatan sebagai guru dengan menawarkan kursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM) dan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) di maktab-maktab perguruan tempatan.

4.3 Kementerian Sumber Manusia , khususnya Jabatan Tenaga Rakyat memainkan peranan membantu pencari-pencari kerja termasuk OKU (penglihatan) mendapatkan kerja yang bersesuaian dengan kelulusan, latihan, minat dan pengalaman mereka. Jabatan ini juga membantu majikan-majikan bagi mendapatkan pekerja-pekerja yang sesuai dengan kehendak dan keperluan majikan itu sendiri.

4.4 Jabatan Perkhidmatan Awam ini akan berusaha memastikan supaya OKU (penglihatan) mempunyai kelayakan dan kemahiran yang sesuai bagi memegang jawatan yang dipohon. Jawatan-jawatan dalam sektor awam yang sesuai bagi OKU (penglihatan) adalah pensyarah, tenaga pengajar, pegawai tadbir, guru, jurutrengkas, operator telefon, pegawai kerani, juruhebah dan penterjemah.
4.5 JKM Malaysia telah merangka beberapa program berkaitan latihan dan kemahiran dalam usaha bagi melengkapkan dan melahirkan golongan OKU supaya bersedia menempuh alam pekerjaan. Antara program-program yg disediakan ialah Program


Latihan dalam Kemahiran Vokasional dan Teknikal. Program Latihan dalam Kemahiran Vokasional dan Teknikal (Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi) telah menawarkan kursus peringkat persijilan dan mendapat pengiktirafan MLVK ini ditawarkan kepada golongan kurang upaya anggota, berumur 18 – 40 tahun, berkelulusan sekurang-kurangnya PMR atau setaraf dengannya dan boleh berdikari. Kursus ditawarkan seperti komputer, pendawaian letrik, elektronik, bengkel roti dan kek, fotografi dan kelas memandu. Latihan Vokasional di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi juga menawarkan Kursus Vokasional seperti Pembantu Tadbir Sistem Makluamat (MLVK), Rekaan Fesyen dan jahitan (MLVK), Elektronik, Membuat Alat Sokongan (Protestik & Orthotik), Multimedia dan Pembuatan Kerusi Roda. Kursus Pra-Vokasional menawarkan kursus yang ditawarkan adalah Elektronik, komputer, lukisan dan jahitan.

4.6 JKM juga menyediakan pegawai-pegawai kebajikan masyarakat di peringkat negeri dan daerah untuk memberikan khidmat kaunseling dan penempatan kerja di gudang-gudang, kilang-kilang dan firma-firma swasta serta di bengkel-bengkel yang ditubuhkan dengan kerjasama persatuan-persatuan dan badan-badan sukarela yang berkaitan. JKM Malaysia juga mengadakan projek-projek khas melalui kerjasama kerajaan negeri iaitu Rancangan Perkampungan bagi OKU (penglihatan) seperti kerja-kerja dalam bidang pertanian, kraftangan, pertukangan dan ternakan.

4.7 Latihan vokasional yang dijalankan di Pusat-pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) meliputi aktiviti asas kemahiran motor kasar dan motor halus, kemahiran asas vokasional dan cara penggunaan alatan pertukangan, pertanian serta peralatan-peralatan yang ada di rumah atau PDK yang merupakan penyediaan awal bagi melengkapkan diri OKU dalam membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka. Latihan vokasional yang disediakan dapat dikaitkan dengan peluang-peluang pekerjaan yang disediakan dan ditawarkan sama ada oleh pihak kerajaan mahupun swasta.4.8 Kolej-kolej swasta seperti Lim Kok Wing Institute Creative Of Technology PJ, The One Academy Of Communication Design PJ, Cosmopoint KL, Klang, Malaysian Institute Of Art PJ, Mensa Art College dan PJ Art College yang telah dan bersedia untuk menerima pelajar lulusan Aliran Seni dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam (SMPKV) yang lulus cemerlang dan berketrampilan sebagai pelukis sama ada pelukis profesional, pelukis potret dan pembuat hasilan kraf. SMPKV menawarkan Kursus Seni Halus selama 2 tahun.

4.9 Jawatan yang disandang oleh golongan OKU adalah daripada bidang professional sehinggalah ke buruh kasar. Antara sektor swasta yang memberi peluang kepada golongan ini bekerja adalah Kumpulan Guthrie Furniture Berhad, Telekom, Resort World Berhad, Land & General dan Pemodalan Nasional Berhad. Selain itu, terdapat juga restoren-restoren makanan segera seperti Kentucky Fried Chicken, Mc Donald, Pizza Hut, Shakey Pizza dan sebagainya pasar raya-pasar raya seperti Carrefour, Giant, Jaya Jusco, kedai runcit, kedai dobi, kedai bunga dan sebagainya sesuai diceburi oleh OKU (pendengaran) dan OKU (akal). Kerja-kerja seperti memasak, mencuci lantai, mengemas meja dan sebagainya mampu dilakukan oleh mereka. Apa yang diperlukan oleh mereka hanyalah peluang dan kepercayaan daripada pihak majikan.

5.0 Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) di Negara ini berperanan membela nasib golongan OKU di Malaysia. Antara NGO yang bergiat dalam bidang ini adalah Persatuan Cacat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan, KIWANIS, Bethany Home and PERKOB dan sebagainya dalam mencari peluang kerja untuk golongan OKU.
Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia (Malaysian Association For the Blind) adalah organisasi sukarela utama yang menyediakan perkhidmatan bagi OKU penglihatan. Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Persatuan bagi Orang Buta Malaysia adalah seperti Kursus-kursus Pemulihan dan Latihan Vokasional, Perkhidmatan Pemulihan dalam Komuniti bagi OKU (penglihatan) di Luar Bandar,

Perkhidmatan Penempatan, Pusat Rotan dan Kraftangan, Pusat Sumber Braille, Program Pencegahan Kebutaan, Perkhidmatan Penglihatan Terhad, Asrama untuk Pekerja-pekerja Kurang Upaya Penglihatan, Program Derma Mata dan Jawatankuasa Bantuan kepada Kanak-kanak Kurang Upaya Penglihatan.

5.2 Pusat Latihan Gurney (Gurney Training Centre) ini menawarkan kursus-kursus pemulihan dan latihan vokasional kepada OKU (penglihatan). Antara kurikulum formal yang dijalankan di pusat ini adalah kursus-kursus latihan vokasional seperti jurutrengkas, telefonis, kerja industri, pertukangan kayu, kraftangan, urut. Selepas tahun 1990 iaitu Kursus Kebolehan Menggunakan Komputer dan Kursus Pengatur Cara Perisian Komputer diperkenalkan. Kursus-kursus tambahan juga diperkenalkan seperti kursus Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu bagi membantu pelatih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.


5. PROSES PENDAFTARAN MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI OKU

5.1 Pendaftaran OKU boleh dilakukan melalui 2 cara :-

5.1.1 Melengkapkan Borang ‘P’ yang boleh didapati daripada Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Kebajikan Masyarakat, PERKESO, Pertubuhan / Persatuan OKU dan Pejabat Penghulu / Penggawa.
5.1.2 Melayari laman web Jabatan Tenaga Kerja (JTK). Pencari Kerja di alamat :-
WWW.MOHNGOV.MY


5.2 Calon akan diberi satu perakuan pendaftaran untuk simpanan dan rujukan. Tempoh sahnya selama 6 bulan.
5.3 Panggilan Temuduga
5.4 Menghadiri Temuduga
5.5 Penempatan
5.6 Calon Tidak Berjaya / Tidak Menerima Tawaran dikehendaki memaklumkan kepada JTK bagi membolehkan nama mereka dimasukkan semula ke dalam senarai mencari pekerjaan.
5.6.1 Calon yang telah berjaya mendapat pekerjaan melalui usaha sendiri diminta memaklumkan ke JTK bagi tujuan mengemaskini rekod.

6. PEKERJAAN YANG BOLEH DISERTAI OLEH GOLONGAN KURANG UPAYA (OKU) MENGIKUT KATEGORI MASALAH

6.1 Kategori Masalah Pendengaran
6.1.1 Kerja-kerja pembersihan
6.1.2 Pelayan
6.1.3 Pekerja stor
6.1.4 Juruwang
6.1.5 Tukang masak
6.1.6 Kimpalan
6.1.7 Menanam / menjaga tanaman
6.1.8 Membuat kuih / kek
6.1.9 Membuat / memasang perabot
6.2.0 Melukis / membakar tembikar
6.2.1 Menyusun / menggam kayu
6.2.2 Juruteknik
6.2.3 Ahli sukan
6.2.4 Pelukis
6.2.5 Pereka fesyen
6.2.6 Pendandan rambut
6.2.7 Juruanalisis sistem
6.2.8 Juruanalisis sistem
6.2.9 Operator data entri
6.3.0 Kerja-kerja pengeluaran

6.2 Kategori Masalah Penglihatan
6.2.1 Menganyam / membuat perabot
6.2.2 Pensyarah
6.2.3 Tenaga pengajar
6.2.4 Pegawai tadbir
6.2.5 Guru
6.2.6 Jurutrengkas
6.2.7 Operator telefon
6.2.8 Pegawai kerani
6.2.9 Juruhebah
6.3.0 Penterjemah

6.3 Kategori Masalah Mental
6.3.1 Kerja-kerja pembersihan
6.3.2 Membuat makanan
6.3.3 Pelayan
6.3.4 Memasak
6.3.5 Mencuci lantai
6.3.6 Mengemas meja

6.4 Kategori Masalah Fizikal
6.4.1 Juruwang
6.4.2 Kerja-kerja pembersihan
6.4.3 Pelayan
6.4.4 Pekerja stor
6.4.5 Promoter barang
6.4.6 Operator telefon
6.4.7 Menanam / menjaga tanaman
6.4.8 Kerani


7. PELUANG DAN LATIHAN KERJAYA DI AMERIKA SYARIKAT (USA)

Di USA fenomena pendiskriminasian terhadap orang kurang upaya adalah berlaku seperti juga di negara-negara lain, oleh sebab itu pelbagai akta telah dibuat oleh pihak berwajib khas untuk melindungi orang cacat dari terus di sisihkan dari arus kemodenan dan kemajuan negara, sepintas lalu kita akan lihat 3 akta pendidikan bagi orang cacat di USA.
i. Akta Pemulihan 1973 seksyen 504 yang menekankan penghapusan pendiskriminasian terhadap OKU
ii. Akta EHA dipinda kepada “The Individuals With Disablities Act” perkara 20 kod Amerika Syarikat seksyen 1400 (1990) yang menekankan pendidikan bermula 3-21 tahun, transisi ke dunia pekerjaan dan dana untuk OKU
iii. Elementary and Secondary Education (ESEA) (No child left behind) act of 2001
yang menghendaki semua kanak-kanak sekolah menjalani ujian penilaian dan menguasai 3M.

Di samping pelbagai akta, wujud badan-badan sukarela untuk golongan cacat di USA seperti pertubuhan NEC Amerika untuk menyokong dan menyuntik dana ke dalam program pembangunan golongan cacat. Kewujudan Pertubuhan Negara bagi menjaga kebajikan orang cacat Amerika ini akan meningkatkan penyertaan serta penglibatan yang sepenuhnya dan sama rata golongan cacat bersama dengan 54 juta rakyat Amerika dalam sama-sama mengikut arus kemodenan negara, tidak terkecuali wanita dalam semua aspek kehidupan. Nations Organization Disabilities (NOD) sebuah badan yang dibiayai oleh sektor swasta yang menjaga hal ehwal orang cacat Amerika telah ditubuhkan dalam 1982.
8. GOLONGAN KHAS di USA
Sebelum akta pendidikan orang cacat dibuat tahap pendidikan orang cacat adalah rendah dan kebajikan mereka seolah-seolah terabai. Ruang pekerjaan pula agak kecil untuk golongan cacat berbanding dengan penduduk secara umum. Banyak majikan yang takut untuk mengambil orang cacat dan mengaji mereka.
· Namun sejak kebelakangan ini majikan telah menunjukkan minat untuk mengambil dan mengaji orang cacat bekerja bersama mereka. Perkhidmatan awam persekutuan menggaji 200,000 pekerja-pekerja cacat atau 7% dari jumlah pekerja di di bidang-bidang tertentu.
· Pihak berkuasa Amerika memberi bantuan dan menyediakan peluang pekerjaan untuk orang-orang cacat bagi semua kategori kecacatan termasuklah veteran-veteran perang, penubuhan Team Teknologi Amerika Inc. 501 (c) (3) adalah bertujuan untuk mendidik, mewujudkan pekerjaan yang sesuai dengan golongan cacat tersebut.
· Pihak berkuasa USA juga menawarkan satu skim perumahan yang mampu yang akan menjamin individu-individu agar dapat menjalani hidup yang berkualiti, dan gaya hidup mulia. .
· Melalui komitmen, pengalaman, dan kepakaran, Team Teknologi Amerika Inc. akan membuat golongan cacat merasa terbela dan akan bersemangat untuk menjalani kehidupan seperti orang lain juga.
Becky Ogle, pengarah pegawai pasukan petugas presiden di pekerjaan untuk Adults dengan ketidakupayaan, berkata tiket untuk berkerja dan Insentif Kerja Pembaikan Tindakan 1999 memberi manusia dengan ketidakupayaan satu peluang pergi bekerja tanpa mempunyai kerugian ketika menjalankan rawatan kesihatan. Untuk sesetengah majikan subsidi gaji adalah juga penting ketika memberi peserta satu percubaan. Perkara terpenting untuk menyesuaikan individu dan untuk memastikan syarat-syarat yang pekerjaan dan jangkaan kerja telah dibuat jelas. Pelarasan seperti boleh menghendaki satu perjanjian khas tentang masa bekerja dan sebagainya.9. KAJIAN PERBANDINGAN PELUANG DAN LATIHAN KERJAYA DI MALAYSIA DAN DI AMERIKA SYARIKAT (USA)

Seterusnya kita lihat perbandingan peluang dan latihan kerjaya di Malaysia dan di USA adalah seperti berikut:-
9.1 Peluang dan latihan kerjaya di Malaysia, orang kurang upaya (OKU) mendapat penglibatan dari sektor awam, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan persatuan bagi Orang Buta Malaysia (MAB) dan Pusat Latihan Gurney (Gurney Training Centre) yang membantu OKU memulihkan dan mempertingkatkan kualiti dan taraf hidup OKU supaya mereka dapat hidup berdikari dengan memberi pemulihan dan latihan kemahiran yang sesuai manakala di USA, orang cacat mendapat penglibatan NOD iaitu sebuah agensi swasta yang memberi bantuan pembangunan dalam usaha membasmi kemiskinan di kalangan orang cacat dengan kerjasama pertubuhan yang lain.

9.2 Di Malaysia, OKU mendapat insentif serta penghargaan kepada majikan yang menggaji tidak kurang daripada 5 peratus pekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan serta insentif khas bagi majikan yang menggaji lebih daripada 10 peratus pekerja kurang upaya bagi tempoh berterusan sekurang-kurangnya 12 bulan. Insentif cukai bagi majikan yang membeli alat kelengkapan bagi pekerja kurang upaya mereka atau untuk membuat pengubahsuaian pada tempat kerja bagi mereka. Manakala Di USA, satu gaji subsidi dibayar untuk majikan bagi satu tempoh sehingga 5 tahun.

9.3 Di Malaysia, melalui ‘Kod Amalan Bagi Orang Kurang Upaya Ke Bangunan Awam” telah menghasilkan pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 di mana bangunan baru diwajibkan mempunyai laluan yang bersesuaian dengan kerusi roda, lif khas dengan reka bentuk yang sesuai, tempat letak kereta, tandas khas dan sebagainya untuk memastikan orang kurang upaya ada akses tanpa halangan dalam menggunakan kemudahan-kemudahan awam mengikut kecacatan yang berbeza.
manakala Undang-undang di USA pula, hak dan keselamatan dalam perkhidmatan mereka tidak la terlalu di “highlightkan”.

9.4 Di Malaysia, terdapat 4 kategori OKU yang didaftarkan iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya akal dan kurang upaya anggota manakala di USA, kategori golongan cacat terdiri daripada kecacatan anggota, cerebral palsy dan ketidakupayaan psikiatri.

9.5 Di Malaysia, semakin ramai golongan OKU mendapat peluang latihan dan kemahiran vokasional dan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, walaupun USA juga berpeluang mendapat latihan dan kemahiran vokasional namun akibat saingan yang hebat sesama mereka sndiri maka peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi bagi orang cacat memerlukan saringan khas.10. ASPEK-ASPEK PERSAMAAN PELUANG DAN LATIHAN KERJAYA DI MALAYSIA DAN DI USA

10.1Di Malaysia dan USA mempunyai persamaannya dalam aspek adanya perkhidmatan kaunseling dalam kerjaya yang khusus bagi membantu individu yang menghadapi masalah dalam pemilihan kerjaya. Selain itu, kaunseling kerjaya membantu individu membuat keputusan yang tepat berkaitan kerjaya yang dipilih oleh mereka. Kaunseling kerjaya adalah satu proses interpersonal yang direka bentuk bagi membantu individu-individu yang mengalami masalah perkembangan kerjaya iaitu proses memilih, memasuki, menyesuaikan diri serta memajukan diri dalam pekerjaan (Brown & Book 1986).
11. KESIMPULAN

Kesimpulan kajian perbandingan peluang dan latihan kerjaya di Malaysia dan di USA di mana peluang dan kerjaya serta kebajikan golongan OKU di Malaysia adalah tidak jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan peluang dan kebajikan oraang cacat di negara Amerika. Ini terbukti melalui adanya akta dan peraturan yang telah dikemukakan untuk melindungi kebajikan orang kurang upaya. Di samping itu juga penglibatan sepenuhnya daripada sektor awam, swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGO), agensi- agensi dan persatuan-persatuan yang memberi banyak bantuan latihan dan kemahiran vokasional, keistimewaan serta kemudahan kepada golongan OKU. Berbanding persaingan sesama orang cacat yang besar terhadap peluang dan kemudahan serta latihan kerjaya di Amerika dari pelbagai aspek lain seperti pendidikan, emosi, sosial dan sebagainya.

RUJUKAN

Zinaida Ariffin. 2006. Kerjaya Untuk Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur : PST PROFESIONAL

Mohd Sharani. 2004. Mengurus kanak-kanak yang susah belajar. Kuala Lumpur : Universiti Putra Malaysia.

Norasmah Othman & Safari Bari. Keusahawanan dan Kerjaya kepada Golongan Berkeperluan Khas : 354-362

Ramlee. 2001. Penaksiran dan latihan vokasional untuk pelajar berkeperluan khas. Kuala Lumpur : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sarkees, M.D. & Scott, J.L. 1986. Vocational special needs. Ed. 2. Homewood, Illinois : American Technical Publishers, Inc.

Zinaida. 2006. Kerjaya untuk Orang Kurang Upaya. Pahang : PTS Proffessional.

Zainudin. Peranan Masyarakat dalam Mempertingkatkan Kerjaya Golongan Berkeperluan Khas : 402-406.

G:/CAREERS, VOCATIONS, AND JOBS.htm
WWW.disabilityworld.org/06-08 02/women/mailto:Marianne.zeister@nhf.no
G:/disabilities USA.htm
G:/ employment.htm
G:/ Kerjaya Orang Cacat Amerika
G:/Peluang kerjaya.htm

Ulasan Jurnal

Kemurungan di kalangan guru wanita

1.0 Pengenalan
Tugasan ini adalah berkenaan dengan memperihalkan dan mengupas 2 jurnal yang dipilih berdasarkan kepada (i) pola tekanan di kalangan guru-guru dan (ii) keberkesanan kaedah menangani tekanan, jurnal ini telah dipetik dari perpustakaan negara dan dari laman web Fakulti Pendidikan UTM.

2.0 Tajuk Jurnal yang di pilih

2.1 Jurnal pertama : Kemurungan di Kalangan Guru Wanita
Jurnal ini memperihal dan menceritakan pola tekanan ke atas guru-guru wanita di Malaysia iaitu disebabkan oleh :

i. Kekangan masa
Guru sering mengejar masa sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ataupun dalam pengurusan kehidupan seharian. Menurut Gold dan Roth (1993) guru-guru juga tiada masa senggang yang cukup untuk berekreasi atau tiada kemahiran untuk berekreasi menyebabkan tekanan yang dialami tidak dapat diatasi secara fisiologi, psikologi dan spiritual.

ii. Tekanan kerja
Sudah banyak diperkatakan oleh umum bahawa guru-guru di Malaysia pada masa kini mengalami tekanan kerja yang berat. Tekanan yang dialami kerana pertambahan beban tugas, peningkatan mutu pengajaran yang menuntut pelbagai inovasi dan latihan semula serta kemahiran ’coping’ yang rendah di kalangan mereka. Tekanan kerja yang berterusan secara jangka panjang akan menyebabkan seseorang akan mengalami psikosomatik dan tahap imunisasi badan akan menurun.iii. Terlalu keletihan dan tekanan emosi
Guru-guru terlalu letih sehingga mengalami hakisan hingga tidak berdaya untuk berfikir mengatasi cabaran serta menangani perubahan yang akhirnya mereka mengalami kemarahan dan menolak perhubungan sesama rakan atau pasangan hidup. Hal ini juga akan menyebabkan guru-guru menjadi murung dan tidak pro aktif. Kes-kes kemurungan yang dialami oleh guru wanita ini kebiasannya berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon secara biologi.

iv. Mempunyai masalah peribadi dan kesihatan
(Zubaidah) masalah kesihatan serta masalah peribadi yang lain menyebabkan perkidmatan kaunseling diperlukan pada masa ini bagi setiap negeri dan daerah bagi mengatasi masalah kemurungan di kalangan guru wanita.

2.1.1 Mengenali kemurungan di Kalangan Guru Wanita
Ciri-ciri kemurungan adalah seperti berikut :
i. kehilangan minat dan hobi
ii. mengalami gangguan tidur
iii. hilang selera makan
iv. kehilangan berat badan
v. kurang keyakinan diri
vi. menolak perhubungan dengan rakan sekerja atau ahli keluarga
vii. menolak hubungan seksual jika sudah berkahwin
viii. suka mengasingkan diri
ix. hilang tumpuan pada perkara yang dihadapinya.


2.1.2 Punca-punca kemurungan di kalangan guru wanita
i. mengalami peristiwa pahit dalam kehidupan yang amat sukar dilupakan.
ii. mengalami trauma yang berpanjangan kesan daripada peristiwa pahit
iii. tinggal di kawasan sesak dan taraf sosioekonomiyang rendah.
iv. Mempunyai keluarga yang kucar-kacir
v. Mengalami tekana kerja atau burnout yang berpanjangan
vi. Kegagalan perniagaan atau kerjaya
vii. Dibuang kerja, masalah kewangan yang eruk
viii. Mengalami penyaki kronik
ix. Personaliti yang rendah

2.2 Jurnal kedua : Tekanan Guru Dalam Pendidikan dan Resolusi Penyelesaiannya
Jurnal ini mengulas tentang keberkesanan kaedah menangani tekanan di kalangan guru adalah seperti berikut :

i. Mengkaji semula beban tugas guru
Memandangkan bahawa di antara punca yang menyebabkan tekanan di kalangan guru ialah beban kerja yang mungkin memberatkan, maka kementerian perlu membuat kajian susulan dari semasa ke semasa untuk mengenalpasti masalah dan pelaksanaan terhadap penyelesaiannya.
Kementerian perlu mengkaji dan memperbaiki melalui strategi mengembalikan semula tugas hakiki guru iaitu mengajar dalam mengasak ilmu pengetahuan kepada murid di dalam kelas tanpa perlu memberi tumpuan berlebihan kepada bukan tugas hakiki.
Di antara langkah yang perlu ialah seperti penambahan guru, pengurangan murid di dalam sesebuah bilik darjah dan mengambil lebih banyak kakitangan perkeranian supaya guru dapat memberi tumpuan kepada tugas teras iaitu mengajar.

ii. Sokongan pihak pentadbir.
Young (1978) mencadangkan sokongan pihak pengurusan untuk melegakan kekecewaan guru-guru yang meningkatkan tahap kegelisaha/kerisauan. Guru-guru yang terpaksa berhadapa dengan pelbagai karenah murid memerlukan sokongan daripada pihak pentadbir dan rakan sekerja.
Bagi mengurangkan masalah tekanan, pihak pentadbir boleh menggunakan kaunseling campur tangan-krisis dan sistem sokongan sosial. Dalam pengurusan reaksi pekerja terhadap tekanan, pihak pentadbir boleh mengaplikasikan latiahan ketenangan, program kesihatan dan pengurusan masa.

iii. Peningkatan suasana kerja
persekitaran tempat kerja guru seperti suasana persekolahan dan bilik-bilik guru juga perlu diberi perhatian supaya persekitarankerja guru dapat diwujudkan dalam keadaan yang lebih selesa. Pendidikan adalah komunikasi di antara pelajardan pengajar di mana kedua-dua pihak turut serta untuk bersama perlu kepada keselesaan.
Suasana kerja perlu selesa dan sesuai dengan status guru sebagai pegawai dalam kumpulan pungurusan dan profesional. Semestinya sema pihak tidak mahu mendengar guru mula mendakwa bahawa dalam era moden ini masih terdapat suasana kerja yang tidak kondusif seperti isu kepadatan guru di dalam bilik guru, masalah kongsi meja dan penyediaan yang tidak sesuai serta mencukupi.


iv. Intensif perguruan
Johnston (1996) berpendapat bahawa penyataan intensif yang jelas merupakan salah satu daripada faktor yang mampu meransang pengekalan kualiti kerja dan mengurangkan tekana dalam bidang pendidikan.
Apa yang perlu dinilai semula adalah mengenai tugas guru yang terpaksa bekerja pada hari Sabtu kerana tugas-tugas tertentu berkaitan pendidikan seperti kelas tambahan. Setakat ini kerajaan tidak memperuntukan sebarang elaun tambahan kepada guru kerana terpaksa bekerja pada hari Sabtu walaupun ada kakitangan lain yang dibayar elaun khas jika bekerja lebih masa.

v. Pendedahan menangani/mangawal tekanan
Guru perlu diberikan pengetahuan mengenai kemahiran mengenal pasti dan peka terhadap punca-punca yang menyebabakan tekanan. Patterson (1986) menyarankan kaedah inokulasi tekanan, kaedah ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan terhadap tekanan yang dihadapi oleh seseorang.

v. Teknik tenang diri
Kaedah ini adaalah baik untuk mengurankan tekana harian. Salah satu teknik yang dicadangkan adalah Teknik Pengenduran Otot-otot Secara Progresif (Progressive Muscle Relation oleh Dr. Edmund Jacobson, 1902) dan juga beberapa amalan berkaitan pengisian rohani guru seperti meditasi, zikir, solat dan ibadat umum.

vi. Sesi sukan guru
Bersenam dan melakukan latihan jasmani dapat membantu manusia melupakan tekanan yang dihadapi. Badan yang segara kan mempunyai otak yang cerdas. Dengan cara ini, mereka yang berkenaan dengan tekanan dapat memikirkan cara yang sesuai untuk berhadapan dengan tekanan tersebut tanpa mereka tersekat dalam suasana yang tertekan. Para guru perlu ditegaskan kementerian atau pihak sekolah untuk terlibat dalam aktiviti sukan seperti J-Robik dan beberapa jenis sukan ringan yang diwajibkan pada hari tertentu dengan jadual tertentu

3.0 Kesimpulan
Profesion perguruan adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu kepada usaha serta pengorbanan yang tinggi. Sememangnya boleh dikatakan bahawa semua bidang mampu menyebabkan tekanan kepada individu, tetapi tidak bermakna bahawa tekanan pada tahap tinggi sehingga menyebabkan gangguan pada operasi pendidikan itu perlu dipandang sebagai satu perkara yang remeh. Perkara ini perlu diberi perhatian sekurang-kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat. Oleh yang demikian sudah semestinya kita sedia maklum bahawa kaedah menangani tekanan secara berkesan adalah amat perlu bagi mempertingkatkan dan memertabatkan status perguruan di negara kita.


4.0 Rujukan

Abu Omar bin Mos (1996). Punca dan Tahap Tekanan Pengurusan di Kalangan Pentadbir Sekolah Rendah. Tesis M.Ed. UM

Tajul Ariffin Nordin et. al (2007). Membina Pelajar Cemerlang : Evolusi Pembelajaran Sepanjang Hayat. UTM

Http :// www.fp.utm.my/epusatsumber/Seminar/IsuPendidikan05/Kertaspenuh/Kertas%209.pdf-

ASPERGER SINDROM

1.2. Latar Belakang Asperger Sindrom

Asperger Sindrom atau Gangguan Asperger (AS) merupakan suatu gejala kelainan perkembangan saraf otak yang namanya diambil dari seorang doktor berbangsa Austria, Kanner (1943). Hans Asperger tinggal dan bekerja di Vienna. Beliau merupakan seorang doktor Pediatrics. Beliau mencetuskan penemuan satu sindrom kecacatan mental di kalangan kanak-kanak iaitu sindrom Asperger. Sindrom ini menunjukkan keupayaan seseorang dalam berinteraksi sosial yang rendah. Sindrom Asperger digunakan untuk menjelaskan kepada ibu bapa dan guru tentang masalah yang melibatkan kanak-kanak yang gagal berinteraksi. Hans Asperger yang pada tahun 1944 menerbitkan sebuah jurnal yang menjelaskan mengenai pola perilaku dari beberapa kanak-kanak lelaki yang memiliki tahap intelek tinggi dan perkembangan bahasa yang normal, namun juga memperlihatkan perilaku yang mirip autism, serta mengalami kekurangan dalam hubungan sosial dan kecekapan komunikasi, corak yang terbatas, ucapannya sering tertangguh dan tersekat-sekat Walaupun laporannya telah diterbitkan sejak 1940 –an, namun Asperger Sindrom (AS) baru dimasukkan ke dalam kategori DSM IV pada tahun 1994 dan baru beberapa tahun terakhir Asperger Sindrom tersebut dikenal oleh para ahli sains dan profesional.

Seseorang penghidap Asperger Sindrom (AS) memperlihatkan berbagai-bagai tingkah laku akibat daripada gangguan tersebut. Klin & Volkmar, (1995). Mereka bermasalah dari segi pergaulan dengan keluarga dan rakan sebaya. Mengalami kesulitan jika berlaku sebarang perubahan dalam persekitarannya, selalu melakukan perkara yang sama berulang-ulang. Mereka memiliki perasaan yang terlalu sensitif terhadap suara persekitaran, rasa, dan penglihatan. Mereka lebih menyukai pakaian yang lembut, makanan yang tertentu dan merasa terganggu jika keadaan persekitaran yang bising. Penting untuk diketahui oleh golongan normal bahawa mereka memandang dunia ini dengan cara yang berlainan. Sebab itu, banyak tingkah laku yang aneh dan luar biasa yang disebabkan oleh perbezaan neurobiology tersebut. Bukan disebabkan kerana sengaja berlaku kasar atau tidak sopan, dan yang lebih penting, adalah “bukan hasil didikan ibu bapa”.


Secara lebih jelas lagi, penghidap SA mempunyai IQ yang normal dan kebanyakan mereka memperlihatkan bakat di bidang tertentu kecuali matematik. Mereka mempunyai bakat dalam bidang muzik, drama, politik dan lain-lain lagi. Walaupun perkembangan bahasa mereka kelihatan normal, namun penghidap SA sering tidak pragmatik. Perbendaharaan kata mereka sangat kaya dan kebanyakan mereka dianggap sebagai ‘profesor kecil’. Namun mereka dapat menguasai literatur tapi sulit menggunakan bahasa dalam konteks sosial.

1.5. Sifat-Sifat Penghidap Asperger Sindrom

1. Asperger Sindrom (SA) merupakan suatu sifat khusus yang ditandakan dengan kelemahan kualitatif dalam berinteraksi sosial. Seseorang penghidap SA dapat bergaul dengan oran lain, namun dia tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mereka akan mendekati orang lain dengan cara yang ganjil (Klin & Volkmar, 1997). Mereka tidak mengerti akan kebiasaan bersosial dan mereka melihat bersosial secara aneh, pelik dan salah mentafsirkan gerakan-gerakan tubuh. Penghidap SA sukar untuk mempelajari bersosial serta memerlukan suatu instruksi yang jelas untuk bersosial.


2. Walaupun kanak-kanak SA mampu berbicara dengan lancar pada usia lima tahun, namun mereka sering mempunyai masalah dalam menggunakan bahasa dalam konteks sosial (pragmatik) dan tidak mengerti makna ayat yang memiliki maksud yang berlainan (semantik) serta berbicara (tinggi, rendah dan tekanan semasa berbicara) (Attwood, 1998). Kanak-kanak ini mempunyai perbendaharaan yang lebih dan sangat menyukai berbicara tentang isu yang diminatinya secara berulang-ulang tanpa jemu. Mereka berbicara secara tidak teratur dan mampu memotong perbicaraan orang lain, mengulangi perbualan orang lain, atau memberi ulasan yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Mengalami kesulitan untuk memulai perbualan dan mengakhiri perbualan. Kesukaran untuk berkomunikasi dapat dilihat dengan jelas di mana kanak-kanak akan berdiri yang terlalu dekat dengan seseorang.


3. Mereka mempunyai tahap akal yang cukup tinggi. Kebanyakan mereka sangat menyukai ilmu pengetahuan dan akan berusaha untuk menguasai subjek yang diminatinya. Namun mereka lemah dalam hal pengertian dan pemikiran abstrak dan pengenalan sosial. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan akademik, khususnya dalam kemampuan membaca dan mengerti apa yang mereka baca, menyelesaikan masalah, pengembangan konsep, membuat kesimpulan dan menilai. Mereka sering kesulitan untuk bertolak ansur atau fleksibel. Pemikiran mereka agak kaku. Mereka sukar untuk menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan, menerima kegagalan dan sukar untuk mempelajari kegagalan yang lalu.

4. Dianggarkan bahawa 50% hingga 90% mempunyai kesulitan dalam koordinasi motor kasarnya. (Attwood 1998) seperti kecekapan bermain bola, keseimbangan tubuh, mengerakkan tangan semasa bercakap, menulis dengan cepat. Sendi tulang yang lemah dalam membuat gerakan-gerakan.

5. Kanak-kanak SA mempunyai persamaan dengan kanak-kanak autism iaitu dalam rangsangan sensory, mereka mampu menjadi sangat sensitif terhadap beberapa rangsangan tertentu.

6. Kanak-kanak SA tidak akan memperhatikan lawan berbicara, mudah terganggu konsentrasinya. Dan pernah dikategorikan sebagai penghidap ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) sewaktu di diagnosis .


7. Rasa takut yang berlebihan merupakan salah satu sifat SA. Mereka sukar untuk bergaul dengan rakan-rakan di sekolah. Pengajaran yang baik akan membantu mereka meringankan tekanan-tekanan yang dialaminya.


1.7. Pusat-Pusat Pendidikan Asperger Syndrome


Di negara-negara barat. Pusat Pendidikan Kanak-kanak Asperger syndrome ini disediakan khusus dalam memberi rawatan dan latihan. Manakala rawatan dan pendidikan kanak-kanak Asperger dikendalikan bersama-sama dengan kanak-kanak autism. Di bawah ini dilampirkan alamat pusat pendidikan kanak-kanak Asperger Syndrome:

1. Asperger Syndrome Education Network, Inc. (ASPEN)
P.O. Box 2577
Jacksonville, FL 32203-2577
(904) 745-6741.

2. Learning Disabilities Association of America
4156 Library Road
Pittsburgh, PA 15234-1349
(412) 341-1515
(412) 341-8077

3. Nat. Org. for Rare Disorders (NORD)
P.O. Box 8923
New Fairfield, CT 06812-1783
(203) 746-6518
(203) 999-6673

4. National Institute Mental Health
5600 Fishers Lane, Room 7C02
Rockville, MD20857-8030
(301) 443-4515

5. The National Autism Society of Malaysia
No 4, Jalan Chan Chin Mooi
Off Jalan Pahang
53200 Kuala Lumpur
03 40223744
e-mail: nasom@tm.net.my @ http://www.ron.net/nasom/

6. CHILD
P.O. Box 645
88858 Tanjung Aru, Sabah
e-mail: http://www.sabah.org.my/child/

7. Lion’s Resource Centre for Autistic Children Level 2-60, 60, Green Hall
10200 P. Pinang
Malaysia

8. Perak Autistic Resource Centre
2, Persiaran Cempaka Sari9, Taman Cempaka
31400 Ipoh
Malaysia
605- 583570


Bibliografi

Klin, A. & Volkmar, F.R. (1995). Autism and the pervasive development disorders. Journal of Child and Psychiatric Clinic of North America, 4, 617-630.Asperger Neuropsychological Article. file://F:as15.htm. 10/4/2006.
Gillberg, C. 1991. Clinical and neurobiological aspects of Asperger syndrome in six family studies. In Uta Frith (Ed.), Autism and Asperger syndrome (pp 122 – 146). Cambridge. Cambridge University Press.
Asperger, H. 1997. Problems of infantile autism. Journal of Child Psychology and Communication, 13, 45-52. Asperger Neuropsychological Article. file://F:as15.htm. 10/4/2006.
Ozonoff, S.,Rogers, S.J. & Pennington, B.F.1991. Asperger’s syndrome: evidence of an empirical distinction from high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32,1107-1122.
Kanner, L. 1943. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250. Asperger Neuropsychological Article. file://F:\as15.htm. 10/4/2006.
Attowood. 1998. Dalam Online Asperger Syndrome Information (O.A.S.I.S). file://F:\Asperger%20Syndrome%20Apakah%201a.htm. 10/4/2006.

Masalah Pendengaran

KUPASAN BUKU ILMIAH

Nama Pengarang
: Linda Watson, Susan Gregory and Stephen Powers
Judul
: Deaf and Hearing Impaired Pupils in Mainstream Schools
Penerbit
: David Fulton Publishers Ltd, London
Tahun Diterbitkan
: 1999
Harga
: RM 59.90ULASAN

Judul buku yang akan saya kupaskan ialah “Deaf and Hearing Impaired Pupils in Mainstream Schools” yang membawa maksud “Masalah Kerosakan Pendengaran dan Pekak di Sekolah Aliran Perdana” hasil tulisan ilmiah Linda Watson, Susan Gregory dan Stephen Powers di mana mereka berpadu minda menghasilkan penulisan ilmiah ini yang penuh pengertian untuk dibaca sebagai pengetahuan yang cukup berguna sesuai untuk semua lapisan masyarakat yang cintakan ilmu sama ada pelajar institut pengajian tinggi, guru-guru ataupun ahli akademik yang lain khususya mereka yang ingin mendalami bidang pendidikan khas (masalah pendengaran). Di dalam ruangan kupasan tentang buku ini, saya akan membentangkan isi kandungan buku ini dan mengupas isu utama yang di tulis dan di utarakan oleh pengarang. Sebelum melihat isi kandungan buku ini, kita lihat terlebih dahulu sinopsis buku tersebut.

Sinopsis buku ini memperihalkan guru-guru yang mengajar kanak-kanak pekak dan kekurangan pendengaran akan mendapati buku ini sangat bernilai kepada mereka. Para pengarang memandang jauh isu-isu berkaitan dengan pengajaran murid pekak dan kekurangan pendengaran, hal ehwal kehilangan pendengaran, alat bantu dengar dan pemindahan koklea. Mereka juga menawarkan khidmat nasihat untuk menolong kanak-kanak pekak dan mengajar mereka dengan bantuan bahasa isyarat. Pengarang juga menfokuskan kepada pelbagai aspek perbincangan yang lain seperti perkembangan sosial, komunikasi, literasi dan kajian-kajian kes telah menjelaskan dan menggambarkan bagaimana buku ini benar-benar sangat penting dan berguna dalam pengendalian terhadap golongan pekak.

Walaupun buku ini hanya mempunyai 50 muka surat dan mempunyai 5 pecahan topik namun ia padat dengan isu-isu yang cukup menarik yang telah berjaya diutarakan oleh para pengarang. Pecahan topic kecil adalah seperti berikut :
BAHAGIAN 1 : Lingkungan kanak-kanak pekak dan kurang pendengaran
BAHAGIAN 2 : Kanak-kanak yang hilang pendengaran
BAHAGIAN 3 : Hubungan alat bantu dengan pembelajaran murid pekak
BAHAGIAN 4 : Bahasa isyarat kanak-kanak pekak
BAHAGIAN 5 : Pemindahan Koklea/koklea implant

Sebagai kupasan untuk buku yang berjudul “Deaf and Hearing Impaired Pupils in Mainstream Schools” ini, saya mengambil isu yang cukup penting dalam dunia orang kurang upaya (masalah pendengaran) atau pekak iaitu isu pemindahan koklea.
Menurut buku Berruecos, Pedro. (2000): pemindahan koklea adalah satu proses pembedahan yang dilakukan untuk menanam alat elektronik di dalam telinga supaya dapat membantu meningkatkan darjah pendengaran bagi seseorang individu pekak atau kurang pendengaran. Penanaman koklea bertujuan untuk merangsang dan meningkatkan saraf auditori untuk menangkap bunyi-bunyian yang datang dari pelbagai sumber sebelum dihantar ke otak. Ia adalah satu alat elektronik yang menyediakan secara langsung rangsangan elektrik kepada koklea. Bahagian-bahagian dalam telinga adalah berfungsi sebagai penerima elektron yang ditanam melalui pembedahan. Bahagian luar pula terdiri daripada mikrofon , pemproses ucapan dan pemancar.

MAKLUMAT UMUM KOKLEA IMPLANT

1. KOS-KOS ($40,000-50,000)
•penilaian untuk pencalonan dan pra rawatan runding cara berharga kira-kira $3,500
•alat sendiri belanja kira-kira $20,000
•Pembedahan berharga kira-kira $5,600 untuk physician's yuran dan kira-kira $6,500 untuk hospital yuran
•pemproses ucapan, pengaturcaraan, dan kos-kos pemulihan sekitar $3,700

2. SISTEM KOKLEA IMPLANT
•jenis satu saluran cuma boleh beri satu sensasi elektrik yang kasar isyarat pendengaran •berbilang saluran alat-alat menghasilkan pengenalan ucapan prestasi apabila berbanding untuk alat-alat satu saluran

3. KEBERKESANAN MENANAM SESUATU COCHLEAR
Terdapat perubahan hasil koklea implant :
-Bacaan dan pertuturan adalah sentiasa dimudahkan apabila menggunakan implan, sama ada ia satu saluran atau berbilang saluran versi.
-individu pekak kelihatan mendapt faedah lebih hasil pemasangan koklea ini.

4. PENERANGAN BAGAIMANA ALAT IMPLAN MEMBANTU MENINGKATKAN PENDENGARAN
•pemasangan sebuah mikrofon (sering terletak di belakang cuping telinga)
•bunyi kemudian dihantar dari mikrofon untuk pemproses ucapan
•pemproses ucapan memilih kod-kod bunyi-bunyi berguna
•bunyi berkod kemudian dihantar kepada sebuah alat pemancar
•pemancar menghantar maklumat berkod ke permukaan kulit untuk penerima •penerima/tukar perangsang isyarat berkod ke dalam satu persamaan elektrik
•isyarat-isyarat elektrik adalah menghantar sepanjang susuntertib elektrod di mana ditandakan elektrod-elektrod merangsang saraf auditori
•hasil isyarat adalah dialirkan sepanjang pendengaran lorong-lorong saraf lobus pelipis, sehingga di terjemahkan di otak.
PEMILIHAN CALON UNTUK PEMBEDAHAN KOKLEA IMPLANT

1. DEWASA

Ujian Awal untuk Menentukan Pencalonan:

-Ketulian selepas umur 5 tahun
-manfaat yang sedikit daripada telinga yang sedi ada.
-Pelanggan harus bermotivasi dari segi psikologi
-pemeriksaan Perubatan harus menunjukkan tidak contraindications
-telinga tengah tidak ada jangkitan lain
-Tidak ada koklea pembangunan

•Penilaian Preoperative Termasuk:

-Perubatan/pembedahan dan audiological taksiran-taksiran serta oleh profesional lain seperti ucapan bahasa ahli patologi, ahli psikologi, pekerja sosial, dan profesional lain setiap sebagai sesuai
-Sepanjang kedua-duanya penilaian calon dan keluarganya/nya diberikan maklumat oleh pakar bedah dan/atau ahli audiologi mengenai faedah-faedah dan risiko-risiko implan. Ini termasuk membiasakan kedua-duanya pesakit dan keluarga untuk mengetahui:
i. kos-kos terlibat, perkakasan luar, runding cara mengenai penyenggaraan dan pembaikan jangka panjang dan risiko-risiko terlibat.
ii. Menjelaskan risiko-risiko pembedahan anestesia 
iii. menjelaskan kerumitan-kerumitan berpotensi dengan jangkitan-jangkitan kelepak kulit
iv. Sebutan kerosakan yang mungkin pada saraf unsur-unsur Garis kerosakan mungkin untuk saraf muka ketujuh dan/atau vestibular sistem
v. Membincangkan kemungkinan bahawa operasi akan mencetuskan tumbesaran tulang di kawasan implan 
vi. senarai soalan adalah digunakan untuk menilai harapan-harapan pesakit; jika harapan adalah terlalu tinggi, pengimplanan ditunda hingga runding cara bawa harapan-harapan ke dalam garis yang kehendaki.
vii.Juga, ia adalah amat berguna untuk mengatur satu mesyuarat antara calon dan penerima koklea supaya mereka dapat bercakap secara sulit mengenai isu tersebut.

•Penilaian Perubatan/Pembedahan:

i. Satu sejarah perubatan yang terperinci dan lengkap disiapkan untuk mendapatkan maklumat dan mewujudkan waktu bermulanya dan tempoh hilang pendengaran,
-seorang pesakit mungkin buta, laporan vestibular masalah-masalah, mengalami tinitus, atau mempunyai beberapa keadaan perubatan lain yang perlu diambil kira semasa penilaian.
ii. Satu ujian fizikal mesti dilengkapkan untuk memastikan bahawa pesakit adalah dalam kesihatan yang baik.
iii. radiologi taksiran adalah satu daripada komponen-komponen paling penting dalam penilaian perubatan.
iv. komputer untuk mengimbas adalah penting untuk belajar struktur-struktur telinga dalam, khususnya tapak memusing koklea, dan mengenal pasti setiap kecatatan atau proses penyakit seperti koklea otosclerosis.
v. Keputusan imej akan membantu untuk menentukan calon yang layak, pemilihan telinga, presurgical runding cara, dan perancangan pembedahan yang am.
vi. Contraindications bagi pencalonan termasuk:
-Koklea agenesis
-Ketiadaan saraf auditori
-Koklea displasia
-penghapusan Separa atau lengkap bagi tapak memusing koklea
-Status saraf auditori boleh terbentuk preoperatively oleh simulasi elektrik tanjung atau tingkap bulat. Prosedur ini melibatkan transtympanic penempatan sebatang jarum elektrod ke atas kawasan tanjung atau,
alternatif, penempatan sebiji bola elektrod ke dalam tingkap bulat bidang. Jika saraf auditori adalah berfungsi pesakit perlu melaporkan perbicaraan berterusan dan peningkatan dalam keamatan sebagai arus elektrik adalah bertambah.

2. KANAK-KANAK

Pertimbangan-pertimbangan Khas

Umur minimum untuk menanam koklea bagi kanak-kanak telah ditetapkan pada 2 tahun kerana:
-Pengimplanan satu alat asing semasa tempoh ini menyebabkan pertumbuhan tengkorak dalam boleh terjejas dengan teruk.
-Sebelum umur dua tahun sukar untuk menentukan kehadiran dan menjumlahkan darjah pendengaran kanak-kanak.
-Anak perlu menjalani enam bulan daripada perbicaraan dengan peluasan konvensional dan pemulihan sebelum mana-mana pengimplanan dilakukan
-ucapan mini pemproses digunakan berhubung dengan implan mesti sesuai dengan system FM

•Penilaian Pre-operative untuk Menentukan Pencalonan

-Audiologi, ucapan bahasa patologi, psikologi, dan pendidikan dan kewangan Ibu bapa dan keluarga memainkan peranan penting, menentukan sama ada untuk meneruskan koklea pengimplanan.
-bagi seorang kanak-kanak, ahli-ahli pasukan itu perlu berjaga-jaga memeriksa perasaan kanak-kanak, harapan-harapan, dan keinginan-keinginan sekitar pengimplanan.
-Kanak-kanak lebih tua yang sedang melalui proses penilaian disebabkan oleh harapan-harapan ibu bapa tidak baik untuk meneruskan pembedahan koklea.
-Jangkaan tak realistik seperti kepastian pemindahan koklea akan membolehkan calon terus bercakap dengan mudah difahami tidak harus dipegang oleh ibu bapa
-Guru-guru perlu menyediakan maklumat mengenai gunanya fungsian kanak-kanak peluasan, pembelajaran umumnya/nya gaya, dan keseluruhannya/nya keupayaan komunikasi. Bila sesuai, guru perlu memahami ahli-ahli kelas kanak-kanak kepada konsep dan fungsi implant koklea.
-guru akan bertanggungjawab untuk mengesahkan yang peralatan luar bekerja dengan sebenarnya serta untuk menyediakan penyenggaraan asas dan yang penting sekali kanak-kanak di bawah umur 2 dianggap tidak berdaya dan tidak sesuai menjadi calon implant.


Bahagian-bahagian dari koklea implan

Implan ialah pembedahan diletakkan di bawah kulit belakang telinga. Bahagian daripada asas alat termasuk:

Luar:
Mikrofon - pemproses ucapan yang berfungsi menapis ucapan untuk didengar dan menghantar bunyi elektrik memberikan isyarat melalui sepucuk kabel yang nipis untuk pemancar,
Pemancar - yang merupakan satu lapisan yang magnetik diletakkan di belakang telinga luar, dan memancarkan diproses isyarat-isyarat bunyi untuk alat dalaman oleh induksi elektromagnetik.

Dalaman:
penerima dan perangsang bercagar dalam tulang bawah kulit, tukar yang isyarat-isyarat ke dalam impuls-impuls elektrik dan menghantar mereka melalui sepucuk kabel yang dinamakan elektrod-elektrod,
kelihatan sehingga 24 elektrod melalui koklea, yang menghantar impuls-impuls secara langsung ke dalam otak.Oleh kerana masalah kewangan dan beban tanggungan yang lain maka tidak hairanlah ramai ibu bapa hanya berdiam diri dan tidak menghantar anak-anak pekak untuk rundingan awal bagi tujuan pembedahan pemindahan koklea. Di samping itu juga berdasarkan dari pengalaman yang lalu ada ibu bapa yang tidak merasa yakin dengan kejayaan yang akan dicapai setelah melakukan pemindahan koklea, persoalan yang sering bermain di minda ibu bapa ialah sejauh manakah pemindahan koklea dapat membantu meningkatkan tahap dan kemampuan memperbaiki pendengaran kanak-kanak pekak ini. Walaubagaimanapun masih ada ibu bapa yang berfikiran positif dan bermotivasi an sanggup berkorban segala harta benda demi untuk menolong membatu kecacatan yan dialami oleh anak mereka. Sekarang mari kita lihat proses proses yang dilakukan kepada golongan pekak yang menelan belanja yang cukup tinggi yang dinamakan koklea implan ini.


SEBELUM, SEMASA & SELEPAS PEMBEDAHAN KOKLEA

Isu yang sering diperkatakan berkenaan dengan proses pemindahan koklea ialah :
Apa yang berlaku sebelum pembedahan?
Apa yang berlaku semasa pembedahan?
Apa yang berlaku selepas pembedahan?
Bagaimankah saya boleh membantu anak menerima faedah yang maksimun dari koklea implan ini?
bolehkah saya jangkakan satu koklea implan memadai bagi anak saya?
Bolehkah seorang pesakit mendengar segera selepas operasi ini?
Mengapa ia perlu untuk menunggu 3 hingga 6 minggu selepas pembedahan sebelum menerima pemancar luar dan pemproses baik?
Apa yang berlaku semasa sesi pengaturcaraan awal?
Macam mana penting kerjasama aktif pesakit?
Adakah bermanfaat jika seorang anggota keluarga menyertai dalam program latihan?
Boleh pesakit-pesakit mempunyai lebih satu implan?


Apa yang berlaku sebelum pembedahan?
Perlindungan asas diberi oleh para doktor biasanya merujuk pesakit-pesakit telinga, hidung dan kerongkong, para doktor (para doktor ENT atau otolaryngologists) menguji dan melihat mereka sekiranya mereka adalah calon-calon yang betul sesuai untuk melakukan proses koklea implant.
Pengujian yang sering dibuat adalah :
pemeriksaan tentang luar, tengah, dan telinga dalam untuk tanda-tanda jangkitan atau ketaknormalan
pelbagai ujian dibicara, ibarat satu audiogram
satu perbicaraan alat pendengaran gunakan untuk menilai faedah potensinya
peperiksaan untuk menilai telinga tengah dan telinga dalam struktur-struktur
CT (dikomputerkan tomografi) mengimbas. Jenis ini dikenalpasti daripada x-ray dimana dapat menolong doktor melihat adakah koklea normal atau sebaliknya. Imbasan ini adalah khususnya penting jika pesakit mempunyai satu sejarah meningitis kerana ia menolong melihat jika terdapat tulang baru pertumbuhan dalam koklea bahawa adakah boleh campur tangan dengan pemasukan implant, juga mungkin menunjukkan koklea harus ditanam atau sebaliknya.
MRI (resonans magnet pengimejan) mengimbas
peperiksaan psikologi untuk melihat jika pesakit boleh mengendalikan implan
ujian fizikal menyediakan untuk am anestesia

Apa yang berlaku semasa pembedahan?
Doktor atau kakitangan hospital yang lain boleh:
sisip beberapa intravena (iv.) secara teratur.
buang atau bersih kulit kepala sekitar tapak implan
menyertakan kabel-kabel, monitor dan tompok-tompok untuk kulit pesakit untuk memantau vital tanda-tanda
lontaran satu topeng di patient's mendepani bagi oksigen dan gas anestetik
memastikaan ubat pelali bertindak melalui iv. dan topeng muka untuk menyebabkan tidur dan proses pelalian sempurna.
menyedarkan pesakit dalam bilik pembedahan dan membawa dia ke bilik rawatan lanjut untuk pemulihan sehingga semua anestesia telah hilang.

Apa yang berlaku selepas pembedahan?
Segera selepas itu terjaga, seorang pesakit mungkin berasa:
tekanan atau ketidakselesaan lebih nya (atau nya) tertanam telinga
kepeningan
sakit untuk perut (mempunyai mual)
keliru atau bercelaru untuk sekejap
sakit tekak untuk sekejap daripada tiub pernafasan digunakan semasa am anestesia

Kemudiannya, seorang pesakit boleh mengharapkan untuk:
terus pembebat atas untuk sekejap
telah pembebat menjadi comot turut beberapa darah atau bendalir
pulang ke rumah dalam sehari selepas pembedahan
telah jahitan untuk sekejap
dapat arahan-arahan mengenai menjaga jahitan, membasuh kepala, mencurahkan, dan penjagaan dan diet
mempunyai satu temujanji dalam lebih kurang seminggu untuk jahitan dipindahkan dan tapak implan diperiksa
implan "dipusingkan di" (diaktifkan) dalam masa 3-6 minggu kemudian.

Bolehkah seorang pesakit mendengar segera selepas itu operasi?
Tidak. Tanpa pemancar luar sebahagian daripada implan seorang pesakit tidak boleh mendengar. Klinik akan memberi pesakit komponen-komponen luar kira-kira sebulan selepas pembedahan implan dalam sesi pengaturcaraan pertama.

Mengapa ia perlu untuk menunggu 3 hingga 6 minggu selepas pembedahan sebelum menerima pemancar luar dan pemproses baik?
Tempoh menunggu menyediakan masa untuk turisan pengendali sehingga sembuh sepenuhnya. Ini biasanya mengambil 3 hingga 6 minggu. Selepas bengkak telah hilang, klinisian anda boleh melakukan pemadanan pertama dan pengaturcaraan.


Apa yang berlaku semasa sesi pengaturcaraan awal?
Ahli audiologi akan melaras pemproses bunyi untuk menyesuaikan debgan koklea yang tertanam pada pesakit, ujian-ujian pesakit memastikan bahawa pelarasan-pelarasan adalah betul, menentukan bunyi-bunyi apa pesakit mendengar, dan memberi maklumat dan maklum balas yang baik dan menggunakan alat.

Adakah bermanfaat jika seorang anggota keluarga menyertai dalam program latihan?
Ya! Seorang anggota keluarga seharusnya dimasukkan dalam program latihan bagi menyediakan bantuan kepada pesekit. Ahli keluarga perlu tahu bagaimana untuk mengendalikan operasi pemproses itu betul.

Bolehkah pesakit-pesakit mempunyai lebih daripada satu implan?
Biasanya, pesakit-pesakit hanya mempunyai satu koklea tertanam, walaubagaimanapun ada pesakit telah mengimplan dalam kedua-dua telinganya.

Bagaimankah saya boleh membantu anak saya agar dapat menerima faedah yang maksimun dari koklea implant ini?
cuba untuk menghasilkan bual bicara dan mendengar dengan menarik dan seronok sebagaimana mungkin
menggalakkan anak anda untuk membuat bising
bercakap mengenai perkara-perkara yang menarik dan membuat seperti yang tuan doctor nasihatkan
Menunjukkan anak yang anda atau dia boleh menggunakan secara sedar dan menilai bunyi-bunyi beliau atau dia menerima daripada koklea implan
menyedari bahawa lebih komited anda, guru-guru kanak-kanak anda, dan kesihatan profesional anda adalah untuk membantu anak anda, beliau akan menjadi lebih berjaya

Apa yang boleh saya menjangka satu koklea implan memadai bagi anak saya?
Sebagai satu kumpulan kanak-kanak adalah lebih boleh berjjaya dan lebih baik mempelajari sesuatu jika dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh itu, mereka boleh memanfaatkan secara maksimun penanaman koklea tersebut. Hilang pendengaran pasti memperlahankan keupayaan seorang kanak-kanak untuk mempelajari sesuatu, bercakap dan menjejaskan perkembangan bahasa secara menyeluruh. Kualiti suara dan kemudahfahaman ucapan daripada kanak-kanak yang menggunakan koklea implant akan kelihatan lebih baik daripada daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai hearing aids sahaja. Ini bergantung juga kepada darjah kepekakan seseorang individu.

Bagaimanakah pentingnya kerjasama aktif pesakit?
Sangat penting. Kesediaan pesakit mengalami baru dan mendengar bunyi-bunyi akustik dan bekerjasama dalam satu program latihan pendengaran adalah sangat perlu, untuk memastikan kejayaan dengan koklea implant ini. Tempoh dan kompleksnya latihan berbeza dari pesakit kepada pesakit yang lain.

Kenapa perlu menggunakan satu koklea implan?
Cochlear mengimplan secara kongenital kanak-kanak pekak adalah sering kali dianggap menjadi paling berkesan apabila tertanam pada usia muda, semasa tempoh kritikal di mana otak adalah masih belajar untuk mentafsir dengan baik; oleh itu koklea sangat sesuai ditanam pada ketika ini.

KESIMPULAN

Daripada huraian yang telah dikarang oleh para pengarang di dalam buku ini dan di samping rujukan lain yang telah saya buat maka, dapat saya katakan bahawa koklea implant adalah sangat perlu dan penting kepada golongan pekak kerana melalui proses pembedahan ini tahap atau darjah pendengaran orang pekak dapat ditingkatkan, tinggal lagi kesedaran ibu bapa di samping faktor kewangan yang menjadi penghalang utama untuk merealisasikan impian orang pekak.
References

1. Berruecos, Pedro. (2000). Menanam sesuatu Cochlear: Satu perspektif internasional - negara-negara Amerika Latin dan Sepanyol. Audiologi. Hamilton: Jul/Aug 2000. Vol. 39, 4:221-225
2. Chorost, Michael. (2005). Rebuilt: Macam Mana Menjadi Komputer Bahagian Membuat Saya Lebih Ramai Manusia. Boston: Houghton Mifflin.
3. Grodin, M. (1997). Beretika isu dalam Cochlear Menyemai Pembedahan: Satu Pengembaraan ke dalam Penyakit, kecacatan, dan Kepentingan Terbaik Budak itu. Kennedy institusi Etika Jurnal 7:231-251.
4. Johnston, Trevor. (2004). W(h)ither Masyarakat Pekak? Di 'Orang Amerika catatan Pekak' (isipadu 148 tidak. 5),
5. Eisen MD (2003), 'Djourno, Eyries, dan pertama tertanam perangsang saraf yang elektrik untuk memulihkan dibicara.' di: Otology dan Neurotology. 2003 Mei;24(3):500-6